Icon Doshishamit dem Lehrbuch "Szenen neu 1"

Sommersemester 2019

月曜日 3.Std. Raum H201

Icon Doshishamit dem Online-Kurs "Nikos Weg"

Somersemester 2019

月曜日 5 Std. H 201

Icon Doshishamit dem Lehrbuch "Menschen A 2"

Sommersemester 2019

水曜日 4 Std. H 313

Icon Doshishamit dem Lehrbuch "Menschen A 1"

Sommersemester 2019

水曜日 5 St. H 313

Icon Doshishamit dem Online-Deutschkurs "Nicos Weg"

Sommersemester 2019

金曜日1. Std. H 114